Montessori Subirats - Casa de la Vinya

TRETS D'IDENTITAT

Montessori Subirats és una escola basada en la Pedagogia Científica de Maria Montessori. Per tant ofereix una educació integral que fomenta la lliure iniciativa dels infants i joves dins un marc de convivència. Aquest marc de convivència implica uns límits que garanteixen l'educació inclusiva i la coeducació. El nostre sistema pedagògic respecta el ritme de desenvolupament de cada alumne amb la finalitat d’atendre la diversitat dels infants de manera natural.

Material Monuments

A més, Montessori Subirats és una escola laica que no promou l’adhesió a cap confessió i aposta per transmetre una estructura de valors que fomenti la presa de decisions de manera autònoma, crítica i racional.

És un centre obert a la comunitat educativa, que té especial atenció a la relació amb les famílies. L’educació és una tasca compartida i la comunicació entre els diferents agents és imprescindible perquè sigui exitosa.

És una escola integrada al seu entorn social que participa en les activitats del municipi i la comarca i potencia activitats culturals i esportives que tenen lloc fora de l’àmbit escolar.

També és una escola innovadora tant pel que fa al projecte educatiu, com a la metodologia, que mantenint els principis de la Pedagogia Científica de Maria Montessori, s’adapta al nostre context històric i social per tal d'oferir una proposta educativa d’alta qualitat.

És una escola catalana amb orientació internacional, de manera que el català i l’anglès són les llengües vehiculars i de comunicació institucional del centre. Aquestes dues llengües, juntament amb el castellà, s'aprenen de manera natural i en profunditat a infantil i primària.

El nostre projecte educatiu promou el respecte a la natura i l’equilibri ecològic del planeta.

És una escola democràtica en la que es potencien valors fonamentals i de respecte als drets humans tals com la democràcia, el respecte per la diferència, la tolerància, la solidaritat, la justícia, la pau, la resolució pacífica de conflictes i la cooperació.

Per últim, és una escola acollidora i familiar. El nombre reduït d’alumnes (8 de cada edat), l’actitud propera de l’equip docent i el PAS i la distribució i ambientació dels espais així ho garanteixen.