Montessori Subirats - Casa de la Vinya

PROJECTE LINGÜÍSTIC

Objectius i llengües vehiculars

A Montessori Subirats els alumnes aprenen el català, l’anglès i el castellà. En acabar primària tenen una competència plena en les tres llengües.

El català i l’anglès són llengües vehiculars de l’escola. Per tant, ambdues són llengües d’aprenentatge a l’aula i de comunicació interna i externa de l’escola tant oral com escrita.

Competència oral bàsica

La Guia és de parla catalana i castellana i l'Assistent de parla anglesa nativa. La incorporació d’alumnes que no tenen una competència oral mínima en cap de les tres llengües en el moment d’accés a l’escola es fa de manera natural, progressiva i facilitant-ne l’adaptació.

És essencial que els alumnes percebin les llengües com a instrument útil de comunicació, i no com a continguts curriculars aïllats i sense sentit. Per això, la introducció de totes les llengües, i en especial de l'anglès, es duu a terme a través de la comuniació oral cotidiana. Des del grup de Comunitat Infantil l'Asistent es comunica en anglès per relacionar-se amb el grup en les tasques del dia a dia (rentar-se les mans, recollir, demanar ajuda, parar la taula, etc.). Això permet desenvolupar una competència oral inicial de manera natural abans d'arribar a l'aprenentatge de la lectoescriptura.

Material llengües

Competència en lectoescriptura

Els alumnes aprenen a llegir i escriure primer en la seva llengua materna (si és una d'aquestes tres) i després en les altres dues. Les activitats d’aprenentatge de la lectoescriptura es fan seguint el mètode Montessori per a cadascuna de les tres llengües en el moment en què l’alumne estigui preparat, és a dir, té una competència oral suficient i domina les activitats prèvies de preparació de la ment i de la mà. Aquest moment acostuma a donar-se durant l'etapa de Casa d'Infants per la llengua materna. Els materials d'aprenentatge de llengües estan en els tres idiomes.

Aprenentatge transversal

A primària, els continguts i aprenentatges que no tenen relació directa amb les llengües (ciències, matemàtiques, etc.) es treballen en català, castellà o anglès segons necessitat per millorar la competència oral i a la vegada aprendre el vocabulari específic en totes les llengües. Gràcies al mètode d'ensenyament individualitzat, la proporció de cada llengua amb la que treballa cada alumne pot personalitzar-se, permetent reforçar l'exposició a les llengües en les que tingui una competencia menor.

Logo Center for Brain and Cognition Logo UPF

Per tal de garantir que les possibles dificultats d’un alumne en la llengua anglesa no afectin els aprenentatges en altres àrees, sobretot en el cas d'alumnes que matriculen per primera vegada a primària, l’ús de l’anglès com a llengua d’aprenentatge s’inicia quan l’alumne ha adquirit una competència mínima.

Hi ha llibres, tant de lectura com de consulta, i materials d'aprenentatge en les tres llengües.

Per tal d'assolir els objectius lingüístics de l'escola ens hem assessorat al Center for Brain and Cognition (CBC), centre de recerca de la Universitat Pompeu Fabra.